Úplata za předškolní vzdělávání

pro školní rok 2023-2024

 

Řídí se podle § 123 Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podmínky, splatnost úplaty, možnost snížení úplaty nebo možnost osvobození od úplaty a nejvyšší možnou úplatu.

 

 1. a) Podle § 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzděláváním stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 5 000,- Kč na školní rok (tj. 500,- Kč  měsíčně), i když dítě nedochází do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce.

        b) Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do šestnáctého dne předcházejícího měsíce (odsouhlaseno na třídních schůzkách).

 1. Vzdělávání se poskytuje dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
 1. Podle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání může být osvobozen od úplaty zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.
 1. Na prázdninový provoz se úplata snižuje podle § 6 odst. 3-5 vyhlášky o předškolním vzdělávání (o výši úplaty informuje řed. MŠ prostřednictvím informační tabule 2 měsíce dopředu).

 

Úplata za stravování

 1. Cena za celodenní stravování (svačina, oběd, svačina) činí 40,- Kč/den.
  Platí se záloha 800,- Kč měsíčně.
 2. Cena pro děti s odkladem školní docházky činí 43,- Kč/den.
  Platí se záloha 860,- Kč.

Placení stravného se budeprovádět prostřednictvím

 • Převodem z účtu –trvalý příkaz k inkasu (325 913 369/0800)

Systém plateb stravného

 • Na začátku stravování (zpravidla 25.8.) zaplatí každý strávník jistinu (zálohu) na stravné ve výši 800,- Kč (děti s odkladem školní docházky 860,- Kč).
 • Stravné je v dalších měsících vyúčtováno vždy na konci měsíce dle aktuálního odběru stravy. Nebude-li stravné uhrazeno, nebude následně strava vydána.
 • Na konci školního roku (nebo při ukončení stravování) budou přeplatky řádně vyúčtovány a vráceny na účet.

Bezhotovostní platba

 • Zájemci o stravování ve školní jídelně budou přihlášeni až po odevzdání vyplněné přihlášky. Tato přihláška se po celou dobu stravování nemusí obnovovat, pokud nenastane z vaší strany nějaká změna.
 • Úhrada stravného bezhotovostní formou bude prováděna srážkou vždy 16. den v měsíci nebo nejbližší pracovní den. Je nezbytné mít v tento den dostatek finančních prostředků na vašem účtu. Bez finančních prostředků na vašem účtu banka tuto platbu neprovede a jsme nuceni platbu žádat od vás v hotovosti.