EEG - BIOFEEDBACK

MŠ K Vodárně / EEG - BIOFEEDBACK

EEG Biofeedback

EEG Biofeedback ( z angl.eeg – vyšetření mozkové činnosti- elektroencefalogram, bio-biologicky týkající se živého organismu, feedback – zpětná vazba) je někdy nazýván západní jógou nebo elektronický zen - náleží do tréninkových metod, které umožňují harmonizaci mozkové činnosti formou bioregulace a samoučení se mozku.

Nachází především široké možnosti uplatnění na všech stupních škol a dále v mnoha odvětvích medicíny, psychologie, pedagogiky, rehabilitace. U bezpečnostních složek, policie, psychologů, manažerů všech stupňů ve firmách, tréninkových a koučinkových firmách, marketingu, u personalistů, lékařů, v oblasti sportu (golf, fotbal, atletika, tenis a pod.), relaxačních centrech, lázních, rehabilitačních ústavech, nemocnicích, státní správě především v oblasti aktivizace nezaměstnaných a seniorů, řidičů vozidel atd.

Umožňuje velmi efektivně, interaktivně a poměrně rychle odstranit stresové stavy, rychle se učit a vzdělávat se a rozvíjet kreativní myšlení. Proces učení a předávání informací je multisensorický (biofeedback dává informaci zrakem, sluchem a dotykem).

Člověk XXI. století potřebuje nový model učení. Vstřebává mnoho nových informací, které zpracovává mozkem. Mozek je třeba naučit šetřit energií, kdy se má vypínat a plně využít svoji energii k nejvyššímu výkonu.

Lidé pracují čím dál více s informačními technologiemi. Není možné je ale zatížit jen jedním směrem. K zdravému vývoji mozku patří také rozvíjení tělesných schopností. Jde o inteligenci fyzicko-kinetickou a v neposlední i první řadě!

Člověk „turbotechno“ potřebuje rozvíjet svoji emoční inteligenci, empatii - inteligenci interpersonální, inteligenci hudební, vizuálně prostorovou tak, aby levá a pravá polovina mozku byla v harmonii a mozek mohl podávat optimální výkon. Metody používané pro optimalizaci činností mozku jsou obsahem specializovaných kurzů, které jsou rozděleny do 4 skupin. V těchto kursech, které ovlivňují učením pozitivně a neinvazivně činnost mozku Vás naučíme, jak správně používat specializované přístroje.

Složité biochemické pochody v mozku jsou základnou pro vznik mozkové bioelektrické činnosti. Tu je možné měřit a zapisovat elektroencefalografem v křivce elektroencefalogramu. Mozek produkuje 5 různých aktivit, které se liší mezi sebou parametry frekvence, voltáže, tvaru, také místem vzniku v mozku, místem výstupu v křivce EEG, svou vazbou na jednotlivé fyziologické stavy vědomí – tzv. pásem mozkových vln od nejpomalejších po nejrychlejší - delta 0,5-3 Hz, theta 4-7 Hz, (delta a theta – pomalé frekvence, alfa 8-12 Hz, beta 13-35 Hz, gamma nad 35 Hz. (beta a gamma – rychlé frekvence). Všechna pásma jsou viditelná v kvantitativním EEG během celého života a podle stavu chování v různém zastoupení v tzv. vzoru EEG kvantitativním. V křivce bdělosti EEG (vzor kvalitativní EEG) u dospělého člověka při zavřených očích existuje topografické rozlišení činnosti mozku v přední části, kde je vidět činnost beta a v týle kde je činnost alfa, převážně dobře patrná v tzv. rytmu alfa. Po otevření očí by měla činnost alfa zmizet nebo snížit svoji amplitudu v týle a v jiných částech by měla být dominující aktivita beta. V usínání se rozpadá alfa a přibývá vln theta, ve spánku chybí topografické rozlišení a dominují tzv. spánková vřeténka na pozadí. Na začátku spánku dominují vlny theta, a ve hlubokém spánku potom vlny delta. Je to kvalitativní vzor EEG.

Mezi funkcemi mozku a chováním existuje přímá souvislost, která je patrná v křivce různých biologických funkcí například v křivce mozkové činnosti v tzv. vzoru EEG. Mozek totiž mění svoji aktivitu podle fyziologického stavu, podle chováni: bdění, usínání, spánku, buzení. Jinak vypadá vzor EEG během psychického napětí, jinak v relaxaci. I malé změny ve frekvenci mozkových vln se pojí s určitými fyziologickými konsekvencemi. Terapeut a klient mají k dispozici důmyslné lékařské přístroje, které umožňují analyzovat a nahlédnout na práci celého organizmu včetně mozku. Tak je dána trénovanému klientovi možnost změnit funkci mozku při využití zpětné vazby. Před tréninkem je nutné vyšetřit, které funkce potřebuje klient/pacient vylepšit. Proto je kandidát na tréninky vyšetřen lékařem, projde psychologickými testy, měl by mít provedeno vyšetření EEG a tzv. mapu mozku. Všechna vyšetření jsou neinvazivní, nebolestivá, neškodlivá a dávají mnoho užitečných informací nejen pro trénink, ale mohou se hodit i mimo EEG Biofeedback, například pro řidiče, pro lékařský posudek, pro psychologický posudek atd. Vyšetření jsou potřebná pro konstrukci nápravného nebo optimalizujícího protokolu pro trénink, aby bylo možné ocenit, které kognitivní funkce je potřeba posílit.

 

Průběh tréninku

Trénovaný klient má na hlavě čidla (malé kovové kroužky), která snímají signál EEG. Ten je dál v počítači zapsán, analyzován a kvalitativně i kvantitativně vyhodnocen. Tento záznam je viditelný v reálném čase na monitoru terapeuta, který podle nápravného protokolu navrhne tréninkový individuální program a během tréninku pozitivně posiluje trénovaného k dosažení žádoucí změny ve vzoru EEG.

Pro trénovaného je záznam EEG přepsán do grafické, lépe srozumitelné formy videohry, kterou hraje bez pomoci joysticku, bez klávesnice a myši, jen svými myšlenkami. Činnost mozku je představena jako pohyb autíčka, řeky, koule, robota. Přímý pohyb je správný a znamená pro klienta, že jeho činnost mozku je odpovídající pro současné dobré soustředění a relaxaci svalů (mozek vytvořil správný vzor EEG pro tyto funkce).

Správná činnost mozku je odměňována úspěchem ve hře, vzrůstajícím počtem bodů, zvukovými nebo dotykovými signály. Jestliže autíčko sjíždí vlevo nebo vpravo z vyznačené cesty, úspěch se nedostaví. Mozek nevytvořil očekávaný vzor EEG a dostává o tom jasnou informaci.

Náš mozek se rád učí, a proto se v procesu učení systematickým opakováním tréninku naučí vytvářet žádoucí frekvence mozkových vln a brzdit vytváření frekvencí nežádoucích.

Nežádoucí frekvence jsou spojeny s oslabením funkcí - například s horším soustředěním, pamětí, horší kvalitou spánku nebo kvalitou tvořivosti a jinými příznaky neregulované práce mozku.

Tréninky EEG Biofeedback zvyšují neuroplasticitu a povzbuzují regulační mechanismy, které se podílejí na aktivaci mozkové kůry, a tím mají vliv i na optimalizaci práce mozku, na zlepšení funkcí kognitivních, na soustředění, na paměť, na kreativitu, na rychlost učení, na rychlost správného rozhodnutí, zmenšují stres.

EEG biofeedback se používá v některých psychických a zdravotních poruchách hlavně psychosomatických, ale i nemocí nervových a psychických, jako součást komplexního léčení.

 

V případě zájmu: kontakt   biofeedbackvlasim@seznam.cz