MŠ K Vodárně

Provoz mateřské školy od 12.4.2021

Tento dodatek je zpracován na základě mimořádného opatření vydaného 6.4.2021 Ministerstvem zdravotnictví ČR. Platnost dodatku od 12.4.2021 do odvolání.

Provozní doba školy:  6.30 -  17.00 hod.

Provoz školského zařízení v mimořádném opatření:          

Od 12.4.2021 je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání dětem, které mají povinnou předškolní docházku a dětem IZS od 2-5 let, které jsou v mateřské škole zapsány.

IZS-integrované záchranné složky – vybrané profese

Tyto profese, pro nástup dětí do mateřské školy, musí zákonný zástupce doložit potvrzením od zaměstnavatele.

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,

▪ příslušníci ozbrojených sil,

▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Přítomné děti nemusí nosit ochranu dýchacích cest. Budou 2krát týdně testovány.  

Podrobné informace zákonným zástupcům nastupujících dětí byly zaslány e-mailem.